Terminologi- och ontologiarbete för Museiverket

I juni 2022 anlitade Museiverket Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att utarbeta begreppsbeskrivningar för cirka 50 centrala begrepp som rör det kyrkliga byggnadsarvet. Ordlistan kommer att omfatta termer och begreppsbeskrivningar på finska. Under projektets gång uppdateras också Ontologi för museibranschen och Konstindustriella ontologin (MAO/TAO).

Experter från Museiverket och den evangelisk-lutherska kyrkans kyrkostyrelse deltar i terminologiarbetet. Terminologicentralens terminologer utarbetar systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter. Arbetet blir klart vid slutet av 2022.