Terminologiarbete om den inre säkerheten

I februari 2022 anlitade inrikesministeriet Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att utarbeta begreppsbeskrivningar för cirka 50–70 begrepp som rör den inre säkerheten. Målet är framförallt att klarlägga de begrepp som ses som centrala hos olika aktörer inom den inre säkerheten och som inte har definierats i de terminologiska ordlistor som har publicerats tidigare. Ordlistan ska omfatta termer och begreppsbeskrivningar på finska samt ekvivalenter på engelska.

Experter från inrikesministeriet och andra aktörer inom den inre säkerheten ska delta i terminologiarbetet. Terminologicentralens terminolog ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experterna. Ordlistan ska bli färdig i början av 2023.