Sisäisen turvallisuuden sanastotyö

Sanastokeskus aloitti helmikuussa 2022 sisäministeriön toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena on laatia käsitekuvaukset 50–70 sisäiseen turvallisuuteen liittyvälle käsitteelle. Tarkoituksena on määritellä ensisijaisesti sellaisia sisäiseen turvallisuuteen liittyviä käsitteitä, jotka ovat keskeisiä sisäisen turvallisuuden toimijoille ja joita ei ole määritelty aiemmin julkaistuissa terminologisissa sanastoissa. Termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi ja lisäksi käsitteille annetaan termivastineet englanniksi.

Sisäisen turvallisuuden sanasto laaditaan terminologisen sanastotyön menetelmillä, joiden avulla sanaston käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Tämä auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä.

Jotta työryhmätyöskentely sujuisi tehokkaasti, Sanastokeskus järjesti projektin aluksi osanottajille lyhyen perehdytyksen sanastotyöhön. Perehdytyksessä Sanastokeskuksen terminologit kävivät läpi muun muassa sitä, millainen on hyvä määritelmä ja miten tulkita käsitejärjestelmäkaavioita.

Määriteltävät käsitteet on koottu työhön osallistuvilta toimijoilta, ja sanaston käsitevalikoimaa tarkistetaan projektin aikana. Terminologin laatima aineisto käydään läpi työpajoissa työryhmään osallistuvien asiantuntijoiden kanssa, minkä jälkeen terminologi viimeistelee aineiston. Sanastotyö on tarkoitus saada valmiiksi alkuvuodesta 2023.