Trafikledsordlista: grönområden

Väyläsanasto: viheralueet

© Trafikledsverket, 2023 
 

Ordlistan är tillgänglig:
- i verktyget Terminologiska ordlistor i Interoperabilitetsplattformen]

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Ordlistan Väyläsanasto: viheralueet (Trafikledsordlista: grönområden) utarbetades på initiativ av Trafikledsverket. Ordlistan omfattar 48 begrepp som rör grönområden. Begreppsinnehållen klarläggs med definitioner och kompletterande anmärkningar, som ges på finska. Begreppen ges termrekommendationer på finska. Relationerna mellan begreppen illustreras med begreppsdiagram.

Syftet med terminologiarbetet vid Trafikledsverket är att definiera begrepp som är centrala i verkets verksamhet och att stödja interoperabilitet inom den offentliga förvaltningen. Ordlistan är avsedd för planering, byggande, underhåll och informationshatering som gäller landsvägar och andra farledsområden. Ordlistan är också till nytta till de övriga ägarna eller drifts- och underhållsutförarna av grönområden.

Experter vid Helsingfors stad, Ramboll Finland AB, Grönmiljöförbundet rf, Trafikledsverket och miljöministeriet deltog i terminologiarbetet. Arbetsgruppen arbetade under ledning av experter från Terminologicentralen som ansvarade för terminologiarbetet. Ordlistan Väyläsanasto: vihrealueet publicerades i oktober 2023.