Väyläsanasto: viheralueet

© Väylävirasto, 2023

Sanasto saatavilla: 
- Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi
- Käsitekuvaukset: suomi

Väyläsanasto: viheralueet on laadittu Väyläviraston toimeksiannosta. Sanastossa on määritelty 48 viheralueisiin liittyvää käsitettä. Käsitteiden tiedot esitetään sanastossa termitietueina ja käsitejärjestelmäkaavioina. Käsitteiden sisältö kuvataan määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla ja käsitteille annetaan suomenkieliset termisuositukset.

Väyläviraston sanastotyön tavoitteena on määritellä viraston toiminnan kannalta keskeisiä käsitteitä ja tukea julkisen hallinnon tiedon yhteentoimivuutta. Vuonna 2022 alkaneen viheralueisiin liittyvän sanastotyön tuloksena syntyi Väyläsanasto: viheralueet, joka selvittää keskeisten viheralueisiin liittyvien käsitteiden sisältöä ja selkeyttää termien käyttöä. Viheralueita koskevan käsitteistön kokoaminen, jäsentäminen ja määrittely mahdollistavat aiempaa paremmin tietoon pohjautuvat ratkaisut maanteiden ja muiden väyläalueiden suunnittelussa, rakentamisessa, kunnossapidossa ja tiedonhallinnassa. Sanasto palvelee myös väyläalueiden rajapinnassa toimivia muita viheralueiden omistajia ja kunnossapitäjiä.

Viheralueet-sanastoon on valittu sekä erityisesti Väyläviraston toimintaan liittyviä käsitteitä että useille toimijoille yhteisiä käsitteitä. Lisäksi sanastoon on valittu joitakin erityisesti kuntatoimijoiden käytössä olevia käsitteitä, joiden vertailua Väyläviraston käsitteisiin on pidetty tarpeellisena.

Sanaston laatimiseen on osallistunut asiantuntijoita Helsingin kaupungilta, Ramboll Finland Oy:sta, Viherympäristöliitosta, Väylävirastosta ja ympäristöministeriöstä. Sanastokeskuksen terminologit ohjasivat asiantuntijoista muodostetun sanastotyöryhmän työskentelyä sekä vastasivat terminologisesta sanastotyöstä. Väyläsanasto: viheralueet julkaistiin lokakuussa 2023.