Undervisnings- och utbildningsordlista (OKSA), tredje upplagan

Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), kolmas laitos
Glossary of Education, Third Edition

© Undervisnings- och kulturministeriet, 2024
ISBN 978-952-263-751-2 (PDF, undervisnings- och kulturministeriet)
ISSN 1799-0351 (PDF, undervisnings- och kulturministeriet)

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF-format
- i termbanken TEPA
- i verktyget Terminologiska ordlistor i Interoperabilitetsplattformen

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska, engelska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

År 2010 inledde undervisnings- och kulturministeriet tillsammans med Terminologicentralen ett terminologiarbete inom utbildningssektorn. Som ett resultat av arbetet sammanställs Undervisnings- och utbildningsordlista (OKSA), vars första upplagan publicerades år 2018 och den andra år 2021. Den senaste, tredje, upplagan blev färdigt år 2024.

Syftet med OKSA är att stödja utvecklingen av webbtjänster inom undervisningsförvaltningen och skapa en grund för informationsarkitekturen inom utbildning och forskning. Dessutom bygger OKSA broar mellan lagstiftningen och informationsproduktionen. Den underlättar också kommunikation mellan människor genom att erbjuda termrekommendationer och gemensamt överenskomna definitioner av begrepp.

OKSA är till nytta såväl för organisationer inom undervisningssektorn som för andra förvaltningsområden. OKSA är avsedd för sakkunniga inom undervisningssektorn, lagberedare, experter på datasystem, informatörer, redaktörer, översättare och alla som behöver kunskap om vilka utbildningstermer som rekommenderas och vad de betyder.

Till den tredje upplagan av ordlistan har fogats begrepp som gäller bland annat läroplikstlagen (1214/2020) och kontinuerligt lärande. Nya begreppen har också lagts till inom teman som samlade kompetenser, småbarnspedagogik och lärandeanalytik. Därtill har ordlistans innehåll på svenska och engelska bearbetats: Termerna som gäller småbarnspedagogik har uppdaterats och termer mellan OKSA och Utbildningsstyrelsens ordlista Opetushallinnon sanasto (Utbildningsförvaltningsordlista) har gjorts enhetliga, i synnerhet vad gäller grundläggande utbildning och yrkesutbildning.

Den tredje upplagan av OKSA innehåller cirka 840 begrepp med terminologiska begreppsbeskrivningar. Begreppens inbördes relationer presenteras i form av diagram. I ordlistan ingår rekommendationer om vilka finska termer som bör användas. För en del av begreppen anges vilka termer på svenska och engelska som motsvarar dem.