Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 3. laitos

Undervisnings- och utbildningsordlista, tredje upplagan
Glossary of Education, third edition

© Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), 2024
ISBN 978-952-263-751-2 (PDF, OKM)
ISSN 1799-0351 (PDF, OKM)

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa
- osana TEPA-termipankkia
- Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti
- Käsitekuvaukset: suomi

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) julkaisusarjassa ilmestyi huhtikuussa 2024 Opetus- ja koulutussanaston (OKSA) kolmas laitos (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2024:13).

OKSAn kolmas laitos on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Sanastokeskuksen vuonna 2010 käynnistämän sanastotyön uusin tulos. Sanasto sisältää noin 840 opetushallinnon alan käsitettä, joille on laadittu terminologiset kuvaukset. Käsitteiden välisiä suhteita kuvataan kaavioilla. Sanaston käsitteille annetaan suomenkieliset termisuositukset, osalle käsitteistä myös ruotsin- ja englanninkieliset vastineet.

OKSAn tavoitteena on tukea verkkopalveluiden ja tietoarkkitehtuurin toteutusta sekä tiedontuottajien, tiedon käyttäjien ja tietojärjestelmien kommunikointia. Sanasto luo myös siltoja lainsäädännön ja tietotuotannon välille. Lisäksi OKSA helpottaa ihmisten välistä viestintää. OKSA palvelee niin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa kuin muitakin hallinnonaloja.

OKSAn toinen laitos julkaistiin vuonna 2021. Sanaston kolmanteen laitokseen on tehty muun muassa oppivelvollisuuslakiin (1214/2020) ja vuonna 2020 käynnistyneeseen jatkuvan oppimisen sanastotyöhön liittyviä täydennyksiä ja päivityksiä. Uusia käsitteitä on tullut myös seuraaviin aihepiireihin: osaamiskokonaisuudet, varhaiskasvatuksen tuki ja luvat sekä oppimisanalytiikka.

Opetushallituksen ylläpitämän Opetushallinnon sanaston ja OKSAn ruotsin- ja englanninkielisiä termejä on yhtenäistetty erityisesti perusopetuksen osalta sekä ammatillisen koulutuksen ruotsin termien osalta. OKSAn kolmanteen laitokseen on päivitetty myös erityisesti varhaiskasvatuksen ruotsin- ja englanninkielisiä termejä.