Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, päivitys kesäkuu 2024

Sanasto saatavilla:
- Sote-sanastoissa
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi
- Käsitekuvaukset: suomi, ruotsi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämän Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston päivitys julkaistiin kesäkuussa 2024. Sanastokeskus päivitti sanastoa THL:n toimeksiannosta yhdessä sen asiantuntijoiden kanssa. Sanasto sisältää tiedot noin 450 käsitteestä suomeksi ja ruotsiksi. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, ja termeistä annetaan suositukset. Lisäksi useita käsitekokonaisuuksia havainnollistetaan suomenkielisten käsitejärjestelmäkaavioiden avulla.

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston käsitemäärä on pienempi kuin aikaisemmissa versioissa, koska suurin osa sosiaalihuollon asiakkaan taloudellisen tilanteen käsitteistä eriytettiin omaksi osuudekseen muutamia vain sosiaalihuoltoon liittyviä käsitteitä lukuun ottamatta. Tämä muutoksen lisäksi päivitettiin esimerkiksi joitain sosiaalipalveluja ja asiakasasiakirjoja.

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto on tärkeä osa julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaista tiedonhallinnan kehittämistä, joka luo nykyistä parempia edellytyksiä tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle, tietojen yhteiskäytölle ja tietojen hyödyntämiselle. Sanastossa annettavien suositusten yhtenä tavoitteena onkin yhtenäistää sosiaalialan termien käyttöä valtakunnallisesti. Sanasto on tarkoitettu tietojärjestelmien kehittäjille, sosiaalihuollon asiakastietoja käsitteleville ammattilaisille sekä toiminnan kehittäjille ja muille asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitä sosiaalialan termit tarkoittavat. Yhtenäiset termit hyödyttävät myös sosiaalipalveluja hakevia ja käyttäviä kansalaisia ja sosiaalihuollon yhteistyötahoja.

Sanaston päivitysten ja siihen täydennettyjen uusien käsitteiden lähdeaineistona on käytetty ensisijaisesti lainsäädäntöä sekä THL:n ylläpitämiä sosiaalihuollon tiedonhallinnan määrittelyjä.