Ordlista för akustik och bullerbekämpning

Akustiikka- ja meluntorjuntasanasto, Glossary of Acoustics and Noise Abatement

© Miljöministeriet, 2022

Ordlistan är tillgänglig:
- i verktyget Terminologiska ordlistor i Interoperabilitetsplattformen

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska, engelska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Ordlista för akustik och bullerbekämpning utarbetades på initiativ av miljöministeriet. Ordlistan omfattar 75 begrepp som rör akustik och bullerbekämpning i den byggda miljön.

Syftet med ordlistan är att definiera centrala begrepp, välja de rekommenderade termerna och klargöra termanvändningen. Begreppen definierades på det sättet att de kan användas enhetligt i olika sammanhang och att ordlistan stöder interoperabilitet av information inom den offentliga förvaltningen. Relationerna mellan begreppen illustreras med begreppsdiagram. Ordlistan är avsedd för dem som arbetar med akustik och bullerbekämpning i den byggda miljön och det kan vara till nytta till alla som behöver dessa termer och definitioner.

Ordlistan förbereddes i en arbetsgrupp mellan experter vid miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, NTM-centralen i Nyland, Transport- och kommunikationsverket Traficom samt en terminolog vid Terminologicentralen.

Arbetsgruppen arbetade under ledning av en terminolog från Terminologicentralen som ansva för terminologiarbetet.