Akustiikka- ja meluntorjuntasanasto

Ordlista för akustik och bullerbekämpning, Glossary of Acoustics and Noise Abatement

© Ympäristöministeriö, 2022

Sanasto saatavilla:
- Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti
- Käsitekuvaukset: suomi

Akustiikka- ja meluntorjuntasanasto on laadittu ympäristöministeriön toimeksiannosta ja julkaistu Sanastot-työkalussa. Sanastossa on 75 käsitettä, ja se keskittyy akustiikan ja meluntorjunnan keskeisiin käsitteisiin rakennetun ympäristön näkökulmasta.

Sanaston tavoitteena on akustiikkaan ja meluntorjuntaan liittyvien keskeisten käsitteiden määrittely, suositettavien suomenkielisten termien valinta ja termien käytön selkeyttäminen. Käsitteet pyrittiin määrittelemään siten, että niitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti eri yhteyksissä ja sanasto tukee julkisen hallinnon tietojen yhteentoimivuutta. Käsitekokonaisuuksien hahmottamisen tueksi sanasto sisältää käsitteiden välisiä suhteita havainnollistavat käsitejärjestelmäkaaviot. Sanastossa käsitteille annetaan myös ruotsin- ja englanninkieliset vastineet. Sanasto on tarkoitettu työvälineeksi rakennetun ympäristön akustiikan ja meluntorjunnan parissa työskenteleville, mutta siitä voi olla hyötyä kaikille näitä aiheita koskevia termejä ja määritelmiä tarvitseville.

Sanasto on valmisteltu työryhmässä, johon osallistui ympäristöministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin asiantuntijoita ja Sanastokeskuksen terminologi. Sanastokeskuksen terminologi ohjasi sanastotyöryhmän työskentelyä ja vastasi terminologisesta sanastotyöstä.