Ordlista för kontinuerligt lärande (utkast 28.11.2023)

© projektet Digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande, 2023

Ordlistan är tillgänglig:  
- i PDF format

Språken i ordlistan:  
- Termerna: finska  
- Begreppsbeskrivningarna: finska 

Terminologiarbetet med Jatkuvan oppimisen sanasto (ordlista för kontinuerligt lärande) påbörjades på initiativ av undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet under 2020–2021. Arbetet fortsattes på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet på våren 2023 som en del av projektet Digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande som får finansiering från EU:s återhämtningsfacilitet RRF (NextGenerationEU). Ordlistan omfattar cirka 40 centrala begrepp som rör kontinuerligt lärande. Begreppsinnehållen klarläggs med definitioner och kompletterande anmärkningar, som ges på finska. Begreppen ges termrekommendationer på finska. Relationerna mellan begreppen illustreras med begreppsdiagram.

Syftet med ordlistan är att harmonisera begrepp som rör kontinuerligt lärande och som är gemensamma till arbetsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Ordlistan är först och främst avsedd för dem som utvecklar det kontinuerliga lärandet inom de två förvaltningsområden. Ordlistan kan dock vara ett nyttigt redskap för alla som behöver dessa begrepp och termer.

Det ordnades en remissbehandling om det första utkastet till ordlista, och arbetsgruppen finslipade detta utkast till ordlistan på grund av remissvaren.

Terminologiarbetet fortsätter och arbetsgruppen kommer att tillägga nya begrepp. Det ska också ges ekvivalenter på svenska och engelska.

Sakkunniga inom undervisnings- och kulturministeriets samt arbets- och näringsministeriets förvaltningsområden deltog i terminologiarbetet. Arbetsgruppen arbetade under ledning av experter från Terminologicentralen som ansvarade för terminologiarbetet.


Finansieras av Europeiska unionen NextGenerationEU