Ordlista för statsunderstöd, andra utökade upplagan

Valtionavustustoiminnan sanasto, toinen laajennettu laitos, Glossary of Discretionary Government Grant Terms, Extended Second Edition

Finansministeriet CC BY-NC-ND 4.0 2023 
ISBN 978-952-367-246-8 (PDF, finansministeriet) 
ISSN 1797-9714 (PDF, finansministeriet)

Ordlistan är tillgänglig: 
- i PDF forma, Finansministeriets publikationer: 2023:33
- i PDF format, finsk version (termerna: finska, svenska, engelska; begreppsbeskrivningarna: finska) 
- i PDF format, svensk version (termerna: finska, svenska, engelska; begreppsbeskrivningarna: svenska) 
- i PDF format, engelsk version (termerna: finska, svenska, engelska; begreppsbeskrivningarna: engelska) 
- i termbanken TEPA 
- i statsrådets termbank Valter 
- i verktyget Terminologiska ordlistor i Interoperabilitetsplattformen

Språken i ordlistan: 
- Termerna: finska, svenska, engelska 
- Begreppsbeskrivningarna: finska, svenska, engelska

Ordlista för statsunderstöd utarbetades i projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten vid finansministeriet. Ordlistan omfattar 234 centrala begrepp som rör statsunderstödsverksamhet. Begreppsinnehållen klarläggs med definitioner och kompletterande anmärkningar, som ges på finska, svenska och engelska. Begreppen ges termrekommendationer på finska samt ekvivalenter på svenska och engelska. Relationerna mellan begreppen illustreras med begreppsdiagram, som också finns på finska, svenska och engelska.

Syftet med ordlistan är att förtydliga och förenhetliga de begrepp som används av över 90 statsbidragsmyndigheter. Med hjälp av ordlistan kan även de som ansöker om statsunderstöd förtydliga och förenhetliga kommunikationen om statsunderstöd. Enhetliga begrepp bidrar också till att förenhetliga informationen som samlas in om statsunderstödsverksamheten och gör det möjligt att påvisa de effekter som man åstadkommit med statsunderstödd verksamhet.

Den första versionen av ordlistan blev publicerad 2021. Vid beredningen har man beaktat de utlåtanden som begärdes om ordlistan under arbetet.

Den tidigare publicerade delen av ordlistan innehåller begrepp som definierar slagen av statsunderstöd samt verksamheten mellan statsbidragsmyndigheterna och de som ansöker om statsunderstöd. Den andra upplagen av ordlistan utökades med begrepp med anknytning till statsunderstödd verksamhet, genomslag, utvärdering, ekonomi och resurser för statsunderstödsverksamhet.

Den finska versionen av ordlistan bereddes i samarbete med experter på statsunderstödsverksamhet inom olika förvaltningsområden och med de som ansöker om statsunderstöd. En terminolog vid Terminologicentralen har gjort terminologiarbetet i samarbete med en sakkunnig vid CSC – Centret för finländsk expertis inom IT. Översättnings- och språksektorn vid statsrådets kansli har ansvarat för den svenska och engelska versionen av ordlistan.