Ordlista om cybersäkerhet (TSK 52)

Kyberturvallisuuden sanasto, Vocabulary of Cyber Security

© Terminologicentralen TSK rf, 2018
Utgiven av Försörjningsberedskapscentralen
ISBN 978-952-5608-49-6 (PDF, Försörjningsberedskapscentralen)

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF format
- i termbanken TEPA

Säkerhetkommitténs sekretariat och Försörjningsberedskapscentralen påbörjade ett gemensamt ordlisteprojekt tillsammans med Terminologicentralen TSK på maj 2017. Projektet var anknutet till utförandet av Finlands nationella cybersäkerhetsstrategi. I projektet utarbetades Ordlista om cybersäkerhet (TSK 52) som redogör innehållen av centrala begrepp som rör cybersäkerhet och ger rekommendationer om finska termer.

Ordlistan om cybersäkerhet innehåller cirka 70 begrepp. Eftersom cybersäkerhet är tätt förknippad med informationssäkerhet, innehåller ordlistan också väsentliga begrepp som rör informationssäkerhet. I ordlistan definieras även centrala inhemska aktörer inom branschen samt begrepp som rör till exempel cyberhot. Begreppen ges termrekommendationer och definitioner på finska samt termekvivalenter på svenska och engelska. Förhållanden mellan begreppen åskådliggöras med begreppsdiagram.

Syftet med ordlistan är att klargöra begrepp, harmonisera termer, ge pålitliga termekvivalenter och på dessa sätt underlätta kommunikation för de som sysslar med cybersäkerhet. Ordlistan kan vara till nytta till exempel vid undervisning, praktiska beredskap och internationellt samarbete.

I ordlisteprojektet deltog aktörer från olika förvaltningsområden. Arbetet koordinerades av Säkerhetskommitténs sekretariat och finansierades av Försörjningsberedskapscentralen.