Ordlista om inre säkerhet, juni 2023

Sisäisen turvallisuuden sanasto, Glossary of Internal Security

© Inrikesministeriet, 2023

Ordlistan är tillgänglig:    
- i verktyget Terminologiska ordlistor i Interoperabilitetsplattformen   
- i termbanken TEPA

Språken i ordlistan:    
- Termerna: finska, svenska, engelska    
- Begreppsbeskrivningarna: finska, svenska

Ordlista om inre säkerhet utarbetades på initiativ av inrikesministeriet. Ordlistan omfattar 65 centrala begrepp som rör den inre säkerheten och begrepp med bredare anknytning till inrikesministeriets förvaltningsområde. Begreppsinnehållen klarläggs med definitioner och kompletterande anmärkningar, som ges på finska och svenska. Begreppen ges termrekommendationer på finska och svenska samt ekvivalenter på engelska. Relationerna mellan begreppen illustreras delvis med begreppsdiagram.

Begreppen i ordlistan har valts utgående från behov vid organisationer inom inrikesministeriets förvaltningsområde. I ordlistan finns begrepp som inte har definierats i tidigare ordlistor men också några begrepp som har definierats i Ordlista om övergripande säkerhet (TSK 50). Syftet med ordlistan är att klargöra begrepp och harmonisera termer och den ska fungera som basis för det kommande terminologiarbetet vid inrikesministeriet.

Förutom inrikesministeriet deltog också organisationer inom ministeriets förvaltningsområde i terminologiarbetet. Arbetsgruppen arbetade på finska under ledning av experter från Terminologicentralen som ansvarade för terminologiarbetet och publicering av ordlistan i verktyget Terminologiska ordlistor i Interoperabilitetsplattformen.

Inrikesministeriet ordnade en remissbehandling om utkastet till ordlista i slutet av 2022, och arbetsgruppen finslipade ordlistan utifrån utlåtandena. Den första versionen av ordlistan innehöll begreppsbeskrivningar och termer på finska samt ekvivalenter på engelska, och den publicerades i februari 2023. I juni 2023 publicerades en ny version av ordlistan, som innehåller rekommendationer för både finska och svenska termer och definitioner och anmärkningar samt begreppsdiagram på finska och svenska. Översättnings- och språksektorn vid statsrådets kansli har ansvarat för de svenska översättningarna och för granskningen av ekvivalenter på engelska.