Sisäisen turvallisuuden sanasto, kesäkuu 2023

Ordlista om inre säkerhet, Glossary of Internal Security

© Sisäministeriö, 2023

Sanasto saatavilla:
- Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa
- Osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti
- Käsitekuvaukset: suomi, ruotsi

Sisäisen turvallisuuden sanasto on laadittu sisäministeriön toimeksiannosta. Sanastossa on 65 käsitettä, jotka liittyvät sisäiseen turvallisuuteen tai laajemmin sisäministeriön hallinnonalan organisaatioiden toimintaan. Käsitteiden tiedot esitetään sanastossa termitietueina ja osin myös käsitekaavioina. Käsitteiden sisältö kuvataan määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, jotka on käännetty ruotsiksi. Käsitteille annetaan suomen- ja ruotsinkieliset termisuositukset sekä näille englanninkieliset vastineet.

Sisäministeriö kokosi hallinnonalansa toimijoilta ehdotuksia sanastoon valittaviksi käsitteiksi ennen sanastotyön aloittamista. Sanastoon päädyttiin valitsemaan ensisijaisesti sellaisia käsitteitä, joita ei ole määritelty aiemmin julkaistuissa saman aihepiirin sanastoissa. Lisäksi sanastoon lisättiin myös joitakin Kokonaisturvallisuuden sanastossa (TSK 50) määriteltyjä käsitteitä. Sanaston tavoitteena on selkiyttää käsitteiden sisältöä ja suomenkielisten termien käyttöä sekä toimia pohjana sisäministeriön myöhemmälle sanastotyölle.

Sanasto on laadittu suomeksi työryhmässä, johon osallistui asiantuntijoita sisäministeriöstä ja sen hallinnonalan organisaatioista sekä Sanastokeskuksen terminologi. Terminologi ohjasi sanastotyöryhmän työskentelyä sekä vastasi terminologisesta sanastotyöstä ja sanaston julkaisusta Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa.

Sanastosta järjestettiin loppuvuodesta 2022 lausuntokierros, jonka jälkeen työryhmä viimeisteli sanaston. Ensimmäinen versio Sisäisen turvallisuuden sanastosta sisälsi suomenkieliset termit ja käsitekuvaukset sekä englanninkieliset vastineet, ja se julkaistiin helmikuussa 2023. Kesällä 2023 sanastosta julkaistiin uusi versio, jossa käsitekuvaukset ja käsitejärjestelmäkaaviot on käännetty ruotsiksi. Ruotsinkielisestä sisällöstä sekä englanninkielisten termivastineiden tarkistuksesta vastasi valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimiala.