Renoverings- och restaureringstermer för Korjaustaito.fi

Korjaustaito-verkkosivuston sanasto

© Museiverket, 2021

Ordlistan är tillgänglig:
- på nätet på Korjaustaito.fi

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

Korjaustaito-verkkosivuston sanasto (Ordlista för webbplatsen Korjaustaito) utarbetades i samarbete mellan Museiverket och Terminologicentralen. Ordlistan omfattar 16 centrala begrepp som rör renovering och restaurering av byggnader. Begreppsinnehållen klarläggs med definitioner och kompletterande anmärkningar som ges på finska. Även termrekommendationer för begrepp ges på finska.

Terminologiarbetet var en del av ett projekt där Museiverkets instruktioner för renovering och restaurering uppdaterades. Syftet med ordlistan är att klargöra begrepp och på det sättet främja användning av instruktionerna. Ordlistan har publicerats på Museiverkets nya webbplats Korjaustaito.fi.

Terminologiarbetet genomfördes av en arbetsgrupp som bestod av sakkunniga vid Museiverket och en terminolog vid Terminologicentralen. Museiverket ordnade en remissbehandling om utkastet till ordlista och arbetsgruppen finslipade ordlistan utifrån utlåtandena.