Terminologiarbete för projektet Tillstånd och tillsyn

Arbets- och näringsministeriet (ANM) och Terminologicentralen genomförde ett gemensamt terminologiprojekt år 2017, och som resultat av projektet publicerades ordlistan Luvat ja valvonta -hanke: Palvelukerroksen keskeiset käsitteet, versio 0.8 (Projektet Tillstånd och tillsyn: Centrala begrepp för tjänstelagret, version 0.8). I februari 2019 anlitade ANM Terminologicentralen för att påbörja ett terminologiprojekt vars syfte är att utöka ordlistan med nya begrepp. Målet är att förenhetliga och klargöra begrepp som gäller serviceverksamhet och tillsyn och på så sätt stödja projektets målarkitektur och interoperabilitet mellan datasystem. De nya begreppen i ordlistan givs termer och begreppsbeskrivningar på finska.

Terminologicentralens terminolog ska utarbeta systematiska definitioner och anmärkningar för ordlistans begrepp tillsammans med experter på branschen. Ordlistan ska bli färdig hösten 2019.