Luvat ja valvonta -hankkeen sanastotyö

Luvat ja valvonta -hanke: Palvelukerroksen keskeiset käsitteet, versio 0.8 julkaistiin vuonna 2017. Sanastokeskus aloitti helmikuussa 2019 työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena on laajentaa sanastoa uusilla käsitteillä. Sanastotyön tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja selkiyttää palvelutoimintaan ja valvontaan liittyviä käsitteitä hankkeen kohdearkkitehtuurityön ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden tukemiseksi. Termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi.

Sanastoa kehitetään terminologisen sanastotyön menetelmillä. Näin sanaston uusien käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Se auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä. Yleinen muutosten, kuten päivitettävien ja poistettavien käsitteiden, vaikutusten tarkistaminen suhteessa sanaston käsitejärjestelmään kuuluu myös terminologien tekemään käsiteanalyysiin.

Terminologien laatima aineisto käydään läpi työpajoissa asiantuntijoiden kanssa, minkä jälkeen terminologit viimeistelevät aineiston. Sanaston päivitys on tarkoitus saada valmiiksi syksyllä 2019.