Undervisnings- och utbildningsordlista, 2. upplagan

ERSATT AV: Undervisnings- och utbildningsordlista, 3. upplagan

© Undervisnings- och kulturministeriet, 2021
ISBN 978-952-263-908-0 (PDF, undervisnings- och kulturministeriet)
ISSN 1799-0351 (PDF, undervisnings- och kulturministeriet)

Ordlistan är tillgänglig:
- i PDF-format

Språken i ordlistan:
- Termerna: finska, svenska, engelska
- Begreppsbeskrivningarna: finska

År 2010 inledde undervisnings- och kulturministeriet tillsammans med Terminologicentralen TSK ett terminologiarbete inom utbildningssektorn. Som ett resultat av arbetet sammanställs Undervisnings- och utbildningsordlista (OKSA) vars syfte är att stödja utvecklingen av webbtjänsterna inom undervisningsförvaltningen och skapa en grund för informationsarkitekturen inom utbildning och forskning.

Dessutom bygger OKSA broar mellan lagstiftningen och informationsproduktionen. Den underlättar också kommunikationen mellan människor genom att erbjuda gemensamt överenskomna definitioner av begrepp och termrekommendationer.

OKSA är till nytta såväl för organisationer inom undervisningssektorn som för andra förvaltningsområden. OKSA är avsedd för sakkunniga inom undervisningssektorn, lagberedare, experter på datasystem, informatörer, redaktörer, översättare och alla som behöver kunskap om vilka utbildningstermer som rekommenderas och vad de betyder.

Den första upplagan av OKSA publicerades 2018. Till den andra upplagan av ordlistan har fogats begrepp som gäller bland annat småbarnspedagogik, gymnasieutbildning och utvärdering. Begreppen i ordlistan för utbildning som ordnas på arbetsplatsen (Työpaikalla järjestettävän koulutuksen sanasto) har också lagts till i den andra upplagan. Uppgifterna om begreppen i den första upplagan har kompletterats och uppdaterats.

Den andra upplagan av OKSA innehåller cirka 760 begrepp med terminologiska begreppsbeskrivningar. Begreppens inbördes relationer presenteras i form av diagram. I ordlistan ingår rekommendationer om vilka finska termer som bör användas. För en del av begreppen anges vilka termer på svenska och engelska som motsvarar dem.