Kelan terminologinen sanasto – Terveyteen liittyvät käsitteet (TSK 41)

KORVATTU: Kelan terminologinen sanasto – Terveyteen liittyvät käsitteet, 2. laitos (TSK 44)

© Kansaneläkelaitos (Kela), 2010
Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry
ISBN 978-951-669-828-4 (PDF)

Kansaneläkelaitos (Kela) ja Sanastokeskus TSK aloittivat vuonna 2007 yhdessä sanastoprojektin, jonka tavoitteena on yhtenäistää Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan liittyvää viestintää järjestelmällisen sanastotyön avulla. Työn tuloksena syntyy Kelan terminologinen sanasto, joka luodaan vaiheittain. Tässä ensimmäisessä julkaisussa on käsitelty terveyteen liittyviä käsitteitä, kuten sairaanhoitokorvauksia, sairausvakuutuslain mukaisia päivärahoja, työterveyshuoltoa, vammaisetuuksia ja Kelan järjestämää ja korvaamaa kuntoutusta sekä muutamia eläkkeitä.

Kelan terminologinen sanasto kuvaa Suomen sosiaaliturvajärjestelmää lainsäädännön näkökulmasta. Sanasto on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitkä ovat suositeltavat Kelan hoitaman sosiaaliturvan termit ja mitä ne tarkoittavat. Sanasto on hyvä apuväline esimerkiksi lainvalmistelijoille, tiedottajille, toimittajille ja kääntäjille. Sanasto voi myös tukea tiedonhallintaa ja luoda edellytyksiä kehittää mm. tiedonhakua, tiedonsiirtoa, arkistointia ja tiedon mallintamista.

Kelan terminologisen sanaston ensimmäisessä julkaisuversiossa määritellään noin 300 käsitettä. Käsitteille annetaan suomenkieliset termisuositukset sekä vastineet ruotsin kielellä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioilla. Sanaston ensimmäinen osa on valmistunut toukokuussa 2010. Sanastotyö jatkuu eläkekäsitteiden määrittelyllä vuoden 2010 aikana. Sanaston käsitekuvaukset käännetään ruotsiksi.

Sanasto julkaistiin vuonna 2010 PDF-muodossa, ja sen sisältö vietiin osaksi Sanastokeskus TSK:n TEPA-termipankkia.