Kelan terminologinen sanasto – Etuuksiin liittyvät käsitteet, 4. laitos (TSK 49)

KORVATTU: Kelan terminologinen sanasto – Etuuksiin liittyvät käsitteet, 5. laitos (TSK 53)

©Kansaneläkelaitos (Kela), 2017
Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry
ISBN 978-952-284-016-5 (PDF, Kela)
ISSN 1795-6323 (PDF, Sanastokeskus TSK)

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi
- Käsitekuvaukset: suomi, ruotsi

Kela ja Sanastokeskus TSK aloittivat jo vuonna 2007 yhdessä sanastoprojektin, jonka tavoitteena on yhtenäistää, vakiinnuttaa ja selkeyttää Kelan hoitaman sosiaaliturvan käsitteistöä ja edistää Kelan ja sen yhteistyökumppaneiden välistä tiedonvaihtoa järjestelmällisen sanastotyön avulla. Kelan terminologisen sanaston 1. laitos julkaistiin vuonna 2010, 2. laitos vuonna 2012 ja 3. laitos vuonna 2014. Tämä uusin eli 4. laitos julkaistiin vuoden 2017 alussa.

Sanaston aihealueina ovat Kelan hoitamat etuudet, kuten sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat ja sairaanhoitokorvaukset, kansainvälinen sairaanhoito, työterveyshuolto, vammaisetuudet ja vammaisten tulkkauspalvelu, Kelan järjestämä ja korvaama kuntoutus, Kelan maksamat eläkkeet, asumistuet, opintoetuudet, sotilasavustus, perhe-etuudet ja työttömyysturva. Nyt julkaistuun 4. laitokseen on lisätty muutamia uusia käsitteitä ja samalla aiemmin julkaistua aineistoa on päivitetty.

Kelan terminologiseen sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot yli 500 käsitteestä. Sanastossa selvitetään käsitteiden sisällöt määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla sekä annetaan suositukset suomen- ja ruotsinkielisistä termeistä. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla. Kelan terminologinen sanasto on täysin kaksikielinen: alkutekstit, käsitekuvaukset ja käsitekaaviot on käännetty ruotsiksi.

Kelan terminologinen sanasto kuvaa Suomen sosiaaliturvajärjestelmää lainsäädännön näkökulmasta. Sanasto on tarkoitettu sosiaaliturvan asiantuntijoille, lainvalmistelijoille, tiedottajille, toimittajille, kääntäjille ja kaikille niille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitkä ovat suositeltavat Kelan hoitaman sosiaaliturvan termit ja mitä ne tarkoittavat. Sanasto voi myös tukea tiedonhallintaa ja auttaa kehittämään tiedonhakua, tiedonsiirtoa, arkistointia ja tiedon mallintamista.