Projekti kiinteistö- ja rakennusalan keskeisen sanaston laatimiseksi

Kiinteistö- ja rakennusalojen toimijat ovat vuosien mittaan laatineet useita sanastoja yhteistyössä Sanastokeskus TSK:n kanssa. Viimeisimpiä julkaisuja ovat Kiinteistöliiketoiminnan sanaston 2. laitos (2012) ja Eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanasto (2011). Hiljattain alojen keskeiset toimijat totesivat, että on tarpeen laatia myös sanasto, johon on koottu tärkeimmät yhteiset käsitteet.

Projektin tavoitteena on koota ja harmonisoida tai laatia käsitekuvaukset noin 100 keskeiselle kiinteistö- ja rakennusalojen käsitteelle sekä sopia yhteisistä termisuosituksista. Käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi ja suomenkielisten suositettavien termien vastineet ruotsiksi ja englanniksi.

Projekti alkoi vuoden 2014 puolella aineiston kokoamisella ja karsimisella. Uutta sanastoa varten vertailtiin aiemmin laadittujen sanastojen päällekkäisyyksiä ja yhteyksiä ontologioihin sekä valittiin uuteen sanastoon sisällytettävät käsitteet. Määrittelevä sanastotyö alkoi keväällä 2015 ja sanaston on tarkoitus valmistua keväällä 2016.

Valmis sanasto julkaistaan sekä PDF-muodossa Sanastokeskuksen sivuilla että osana TEPA-termipankkia. Harmonisoidun käsitteistön käyttöönoton varmistamiseksi sanastotyön tulokset on tarkoitus tarjota myös käsiteltävien aiheiden kannalta keskeisimpien, Kansalliskirjaston Finto-palvelussa julkaistujen ontologioiden käyttöön.

Sanaston ensisijaisena kohderyhmänä ovat kaikki kiinteistö- ja rakennusalojen toimijat ja osapuolet. Sanasto tukee myös kansalaisten itsenäistä tiedonhankintaa ja helpottaa asiantuntijoiden ja kansalaisten välistä viestintää.

Projektia rahoittaa ympäristöministeriö. RAKLI toimii koordinoijana, ja terminologisesta työstä vastaa Sanastokeskus. Projektin asiantuntijaryhmään osallistuvat myös ISS, Kiinko, Kiinteistöliitto, Rakennustieto, SOK ja Tilastokeskus.