Sanastotyötä Väyläviraston tietojärjestelmän tueksi

Sanastokeskus ja Väylävirasto aloittivat elokuussa 2020 sanastoprojektin, jonka tavoitteena on laatia suomenkieliset käsitekuvaukset noin 20 väylähankkeiden suunnitteluun liittyvälle käsitteelle.

Väyläviraston sisäiseen käyttöön tarkoitettu sanasto laaditaan terminologisen sanastotyön menetelmillä, joiden avulla sanaston käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Tämä auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä.

Sanastokeskus järjesti projektin aluksi osanottajille lyhyen perehdytyksen sanastotyöhön, jotta työryhmätyöskentely sujuisi tehokkaasti. Perehdytyksessä Sanastokeskuksen terminologit kävivät läpi muun muassa sitä, millainen on hyvä termi ja miten tulkita käsitejärjestelmäkaavioita.

Väylävirasto on valinnut sanastoon käsitteitä, jotka esiintyvät viraston Velho-tietojärjestelmässä, ja Sanastokeskuksen tehtävänä on laatia käsitteille systemaattiset määritelmät ja huomautukset sekä piirtää käsitejärjestelmäkaaviot. Sanaston käsitevalikoimaa tarkistetaan projektin aikana. Terminologin laatima aineisto käydään läpi työpajoissa Väyläviraston valitsemien asiantuntijoiden kanssa, minkä jälkeen terminologi viimeistelee aineiston. Sanastotyön on tarkoitus valmistua tammikuun 2021 loppuun mennessä.