Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset käsitteet

Centrala begrepp i social- och hälsovårdsreformen, Key Concepts of the Health and Social Services Reform, Основные понятия по реформе системы здравоохранения и социального обеспечения

© Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), 2021

Sanasto saatavilla:
- Sote-sanastoissa
- osana TEPA-termipankkia
- osana Valter-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti, venäjä
- Käsitekuvaukset: suomi, ruotsi, englanti

Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi keväällä 2020 Sanastokeskukselta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvää sanastotyötä. Sanastoa oli valmisteltu jo vuosina 2017–18, mutta työ jäi kesken silloisen uudistuksen kaaduttua. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset käsitteet -sanasto kokoaa yhteen uudet ja jo aiemmin käyttöön otetut käsitteet, joista osa on muuttunut tai muuttumassa esimerkiksi teknologian kehityksen mahdollistamien uudenlaisten palvelukanavien myötä.

Sanastoon on koottu termitietueina ja käsitekaavioina tiedot 40 käsitteestä. Sanastossa selvitetään käsitteiden sisällöt määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla sekä annetaan suomenkieliset termisuositukset sekä ruotsin-, englannin- ja venäjänkieliset vastineet. Käsitekuvaukset on käännetty ruotsiksi ja englanniksi. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioilla.

Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon parissa työskenteleville tarkoitettu sanasto ohjaa käyttämään keskeisiä käsitteitä ja termejä yhdenmukaisesti, mikä selkeyttää tiedonsiirtoa ja viestintää sekä helpottaa kääntämistä.

Sanaston suomenkielisen osuuden laati työryhmä, joka koostui sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kelan, Kotimaisten kielten keskuksen sekä valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialan asiantuntijoista. Työryhmä työskenteli Sanastokeskuksen terminologien johdolla. Työryhmä konsultoi työn edetessä myös työryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti sanastoluonnoksesta lausuntokierroksen, ja työryhmä viimeisteli sanaston lausuntojen pohjalta.

Työn rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö. Valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimiala vastasi sanaston ruotsin-, englannin- ja venäjänkielisestä vastine- ja käännöstyöstä.