Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, 2020

KORVATTU: Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, 2021

© Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2020

Sanasto saatavilla:
- Sote-sanastoissa
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi
- Käsitekuvaukset: suomi, ruotsi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämän Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston – Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä -julkaisun päivitys valmistui lokakuussa 2020. Sanastokeskus teki sanastotyötä THL:n toimeksiannosta yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Sanasto sisältää tiedot 660 käsitteestä suomeksi ja ruotsiksi. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, ja termeistä annetaan suositukset. Lisäksi useita käsitekokonaisuuksia havainnollistetaan suomenkielisten käsitejärjestelmäkaavioiden avulla.

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto on tärkeä osa julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaista tiedonhallinnan kehittämistä, joka luo nykyistä parempia edellytyksiä tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle, tietojen yhteiskäytölle ja tietojen hyödyntämiselle. Sanastossa annettavien suositusten yhtenä tavoitteena onkin yhtenäistää sosiaalialan termien käyttöä valtakunnallisesti. Sanasto on tarkoitettu tietojärjestelmien kehittäjille, sosiaalihuollon asiakastietoja käsitteleville ammattilaisille sekä toiminnan kehittäjille ja muille asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitä sosiaalialan termit tarkoittavat. Yhtenäiset termit hyödyttävät myös sosiaalipalveluja hakevia ja käyttäviä kansalaisia ja sosiaalihuollon yhteistyötahoja.

Sanaston päivitysten ja siihen täydennettyjen uusien käsitteiden lähdeaineistona on käytetty ensisijaisesti lainsäädäntöä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämiä sosiaalihuollon tiedonhallinnan määrittelyjä. Sanastoon on päivitetty ja täydennetty ensisijaisesti sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin liittyviä käsitteitä. Nämä päivitykset olivat tarpeellisia asiakasasiakirjarakenteiden ja muiden asiakastietoihin liittyvien luokitusten kehitystyön vuoksi.