Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, päivitys 2022

KORVATTU: Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, päivitys maaliskuu 2023

© Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), 2022

Sanasto saatavilla:
- Sote-sanastoissa
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi
- Käsitekuvaukset: suomi, ruotsi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämän Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston päivitys julkaistiin kesäkuussa 2022. Sanastokeskus päivitti sanastoa THL:n toimeksiannosta yhdessä sen asiantuntijoiden kanssa. Sanasto sisältää tiedot 636 käsitteestä suomeksi ja ruotsiksi. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, ja termeistä annetaan suositukset. Lisäksi useita käsitekokonaisuuksia havainnollistetaan suomenkielisten käsitejärjestelmäkaavioiden avulla.

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto on tärkeä osa julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaista tiedonhallinnan kehittämistä, joka luo nykyistä parempia edellytyksiä tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle, tietojen yhteiskäytölle ja tietojen hyödyntämiselle. Sanastossa annettavien suositusten yhtenä tavoitteena onkin yhtenäistää sosiaalialan termien käyttöä valtakunnallisesti. Sanasto on tarkoitettu tietojärjestelmien kehittäjille, sosiaalihuollon asiakastietoja käsitteleville ammattilaisille sekä toiminnan kehittäjille ja muille asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitä sosiaalialan termit tarkoittavat. Yhtenäiset termit hyödyttävät myös sosiaalipalveluja hakevia ja käyttäviä kansalaisia ja sosiaalihuollon yhteistyötahoja.

Sanaston päivitysten ja siihen täydennettyjen uusien käsitteiden lähdeaineistona on käytetty ensisijaisesti lainsäädäntöä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämiä sosiaalihuollon tiedonhallinnan määrittelyjä. Sanastoon on päivitetty ja täydennetty ensisijaisesti sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin liittyviä käsitteitä. Nämä päivitykset olivat tarpeellisia asiakasasiakirjarakenteiden ja muiden asiakastietoihin liittyvien luokitusten kehitystyön vuoksi.