Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, versio 2.0

KORVATTU: Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, versio 3.0

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston – Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä versio 2.0 valmistui syksyllä 2016. Sanasto sisältää suomenkieliset tiedot noin 650 käsitteestä. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, ja termeistä annetaan suositukset. Lisäksi useita käsitekokonaisuuksia havainnollistetaan käsitejärjestelmäkaavioiden avulla.

Sanaston päivitysten ja siihen täydennettyjen uusien käsitteiden lähdeaineistona on käytetty pääasiassa sosiaalihuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä. Tähän sanaston versioon 2.0 on päivitetty ensisijaisesti sosiaalihuollon palvelutehtäviin, sosiaalipalveluihin ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin liittyviä käsitteitä. Nämä päivitykset olivat tarpeellisia erityisesti siksi, että uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) aiheutti muutoksia sosiaalihuollon palvelutehtäviin, sosiaalipalveluihin ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin. Asiakasasiakirjarakenteiden kehitystyö ja sosiaalihuollon erityislakien muutokset puolestaan vaikuttivat asiakasasiakirjakäsitteisiin. Esimerkiksi isyyden selvittämisen asiakasasiakirjat päivitettiin täysin uuden isyyslain (11/2015) perusteella.

Muutoksia on tehty muihinkin sanaston osa-alueisiin. Sanaston laatimisessa tehtiin esimerkiksi yhteistyötä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa siten, että joidenkin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten käsitteiden, kuten asiakkuuden, palvelutarpeen ja palvelunantajan, kuvaukset ja termisuositukset laadittiin sekä sosiaali- että terveydenhuoltoon soveltuviksi. Asiakasasiakirjarakenteiden kehitystyö jatkuu THL:ssä edelleen, ja sanastoon täydennetään myöhemmin muun muassa uusia iäkkäiden palvelujen, lapsiperheiden palvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon asiakasasiakirjoja ja päivitetään kotoutumisen edistämisen asiakasasiakirjoja. Toimeentulotukipalvelun tarkennetut asiakirjatyypit ovat toistaiseksi luonnoksia.

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto on tärkeä osa julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaista tiedonhallinnan kehittämistä, joka luo nykyistä parempia edellytyksiä tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle, tietojen yhteiskäytölle ja tietojen hyödyntämiselle. Sanastossa annettavien suositusten yhtenä tavoitteena onkin yhtenäistää sosiaalialan termien käyttöä valtakunnallisesti. Sanasto on tarkoitettu tietojärjestelmien kehittäjille, sosiaalihuollon asiakastietoja käsitteleville ammattilaisille sekä toiminnan kehittäjille ja muille asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitä sosiaalialan termit tarkoittavat. Yhtenäiset termit hyödyttävät myös sosiaalipalveluja hakevia ja käyttäviä kansalaisia ja sosiaalihuollon yhteistyötahoja.