Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, versio 3.0

KORVATTU: Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, versio 4.0.

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston – Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä versio 3.0 valmistui vuoden 2017 alussa. Sanasto sisältää suomenkieliset tiedot noin 670 käsitteestä. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, ja termeistä annetaan suositukset. Lisäksi useita käsitekokonaisuuksia havainnollistetaan käsitejärjestelmäkaavioiden avulla.

Sanaston päivitysten ja siihen täydennettyjen uusien käsitteiden lähdeaineistona on käytetty pääasiassa sosiaalihuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä. Sanaston versioon 3.0 on päivitetty syksyllä 2016 ja vuoden 2017 tammikuussa ensisijaisesti sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin liittyviä käsitteitä. Nämä päivitykset olivat tarpeellisia siksi, että asiakasasiakirjarakenteiden kehitystyö, uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja sosiaalihuollon erityislakien muutokset vaikuttivat asiakasasiakirjakäsitteisiin. Tähän sanaston versioon päivitettiin erityisesti toimeentulotukipalveluun liittyviä asiakirjoja ja lisättiin uusina lapsiperheiden palvelujen, iäkkäiden palvelujen ja kehitysvammaisten erityishuollon asiakirjoja. Joitain muita asiakirjojen nimiä ja määritelmiä täsmennettiin ja yhtenäistettiin. Esimerkiksi palvelutarpeen arvioiden määritelmät ja nimeäminen yhtenäistettiin sosiaalihuoltolain ja asiantuntijoiden palautteen perusteella.

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto on tärkeä osa julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaista tiedonhallinnan kehittämistä, joka luo nykyistä parempia edellytyksiä tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle, tietojen yhteiskäytölle ja tietojen hyödyntämiselle. Sanastossa annettavien suositusten yhtenä tavoitteena onkin yhtenäistää sosiaalialan termien käyttöä valtakunnallisesti. Sanasto on tarkoitettu tietojärjestelmien kehittäjille, sosiaalihuollon asiakastietoja käsitteleville ammattilaisille sekä toiminnan kehittäjille ja muille asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitä sosiaalialan termit tarkoittavat. Yhtenäiset termit hyödyttävät myös sosiaalipalveluja hakevia ja käyttäviä kansalaisia ja sosiaalihuollon yhteistyötahoja.