Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston päivittäminen ja ylläpidon kehittäminen

Sanastokeskus aloitti kesällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimeksiannosta projektin, jossa päivitetään muutamien Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston asiakasasiakirjojen käsitekuvauksia, poistetaan joitain käsitteitä ja lisätään sanastoon uusia asiakirjakäsitteitä. Lisäksi kehitetään sanaston ylläpitomallia ja siihen liittyviä teknisiä ratkaisuja.

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanastoa kehitetään terminologisen sanastotyön menetelmillä. Päivitettävien, lisättävien ja poistettavien käsitteiden vaikutus tarkistetaan suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Terminologin muokkaama aineisto käydään läpi työpajoissa THL:n asiantuntijoiden kanssa. Koska termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi ja ruotsiksi, viimeistelty aineisto käännätetään ruotsiksi, minkä jälkeen se voidaan julkaista.

Varsinaisen sisältötyön lisäksi sanastotyötä varten kehitetään sanaston ylläpitoa. THL:lle tehdyssä sanastotyössä on jo aiemmin otettu käyttöön sanaston julkaistaviin tietoihin perustuva tiedonsiirtoformaatti. Sitä kehitetään edelleen siten, että sanaston ylläpitoon liittyvää sisältötyötä voidaan jakaa Sanastokeskuksen ja THL:n kesken.

Sanaston päivitys ja ylläpidon kehittämisprojekti on tarkoitus saada valmiiksi syksyllä 2020. Sanasto julkaistaan THL:n ylläpitämässä Sote-sanastot-palvelussa sekä TEPA-termipankissa.