Tiedonhallintaan liittyvää sanastotyötä Väylävirastolle

Sanastokeskus ja Väylävirasto aloittivat toukokuussa sanastoprojektin, jonka tavoitteena on laatia käsitekuvaukset noin 50 tiedonhallintaan liittyvälle käsitteelle. Termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi.

Käsitekuvaukset laaditaan terminologisen sanastotyön menetelmillä, joiden avulla määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Tämä auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä.

Sanastokeskus järjesti projektin aluksi osanottajille lyhyen perehdytyksen sanastotyöhön, jotta työryhmätyöskentely sujuisi tehokkaasti. Perehdytyksessä Sanastokeskuksen terminologit kävivät läpi muun muassa sitä, millainen on hyvä termi ja miten tulkita käsitejärjestelmäkaavioita.

Väyläviraston tiedonhallinnan asiantuntijat ovat koonneet määrittelyä tarvitsevat käsitteet, ja Sanastokeskuksen tehtävänä on laatia käsitteille systemaattiset määritelmät ja huomautukset. Käsitevalikoimaa tarkistetaan projektin aikana. Terminologien laatima aineisto käydään läpi työpajoissa asiantuntijoiden kanssa, minkä jälkeen terminologit viimeistelevät aineiston. Sanastotyö on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä.