Varautumisen ja väestönsuojelun sanasto (TSK 38)

Beredskaps- och befolkningsskyddsordlista, Preparedness and Civil Defence Vocabulary, Glossar für Notfallplanung und Bevölkerungsschutz

KORVATTU: Varautumisen ja väestönsuojelun sanasto (TSK 39)

© Sanastokeskus TSK ry, 2007
Kustantaja: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
ISBN 978-951-797-290-4 (nid.)
ISBN 978-951-797-321-2 (CD-ROM)
ISSN 0359-5390 (painettu)

Varautumisen ja väestönsuojelun sanaston tavoitteena on selventää alan käsitteitä, yhdenmukaistaa termejä ja antaa luotettavia vieraskielisiä vastineita suomen käsitteille, ja siten helpottaa alalla työskentelevien tai muuten sen kanssa tekemisiin joutuvien työtä. Sanaston laajuus on reilut 240 käsitettä. Lisäksi siinä on parikymmentä käsitekaavioita ja kymmenisen kuvaa. Käsitteille annetaan suomenkieliset termisuositukset sekä ruotsin-, englannin- ja saksankieliset vastineet. Sanastoa on mahdollista käyttää hyväksi esimerkiksi alan opetustyössä ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Sanaston aihealue on hyvin laaja, sillä varautuminen koskettaa koko yhteiskuntaa. Aiheina ovat uhkat ja riskienhallinta, normaali- ja poikkeusolot, valmius ja siihen liittyvät suunnitelmat, toimivaltuudet ja velvollisuudet, huoltovarmuus, väestönsuojelu ja evakuointi, hoito ja suojaus, säteily, sotilaallinen maanpuolustus, johtaminen sekä organisaatiot ja nimikkeet. Sanastossa pyritään antamaan yleiskuva varautumisesta ja väestönsuojelusta, ja kultakin osa-alueelta on valittu mukaan keskeisimmät käsitteet.

Varautumisen ja väestönsuojelun sanastohanke käynnistettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) aloitteen pohjalta, ja SPEK myös koordinoi sanastohanketta. Sanastokeskus TSK puolestaan vastasi terminologisesta työstä. Hankkeessa oli SPEKin ja Sanastokeskuksen lisäksi mukana laaja joukko alan keskeisimpiä toimijoita: Etelä-Suomen lääninhallitus, Helsingin pelastuslaitos, Huoltovarmuuskeskus, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Kymenlaakson pelastuslaitos, Lapin lääninhallitus, Pelastusopisto, Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos, sisäasiainministeriö, Suomen Palopäällystöliitto ja Säteilyturvakeskus. Rahoitusta hankkeelle saatiin Jenny ja Antti Wihurin rahastosta, Raha-automaattiyhdistykseltä, sisäasiainministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, SPEKiltä ja Väestönsuojelusäätiöltä.

Varautumisen ja väestönsuojelun sanasto valmistui joulukuussa 2007. Sanasto on julkaistu SPEKin kustantamana kirjana, ja kirjan mukana tulee CD-ROM-versio sanastosta.