Verotussanaston päivittäminen

Verohallinnon toimeksiannosta laadittu Verotussanaston versio 1.0 julkaistiin maaliskuun lopussa 2019. Sanastokeskus on jatkanut Verohallinnon sanastotyötä heti sanaston valmistumisen jälkeen. Tavoitteena on lisätä sanastoon noin 70 uutta käsitettä, jotka liittyvät muun muassa perintään, varainverotukseen ja oma-aloitteisiin veroihin. Termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi.

Verotussanastoa kehitetään terminologisen sanastotyön menetelmillä. Menetelmillä sanaston uusien käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Se auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä. Yleinen muutosten, kuten päivitettävien ja poistettavien käsitteiden, vaikutusten tarkistaminen suhteessa sanaston käsitejärjestelmään kuuluu myös terminologin tekemään käsiteanalyysiin.

Terminologien laatima aineisto käydään läpi työpajoissa Verohallinnon asiantuntijoiden kanssa, minkä jälkeen terminologit viimeistelevät aineiston. Sanaston päivitys on tarkoitus saada valmiiksi joulukuun 2019 loppuun mennessä.