Ympäristöministeriön Kulttuuriympäristö-sanastotyö

Sanastokeskus aloitti ympäristöministeriön toimeksiannosta syyskuussa 2019 sanastoprojektin, jonka tavoitteena on määritellä kulttuuriympäristöön ja rakennusperinnön suojeluun liittyviä käsitteitä. Projektissa määritellään n. 30 käsitettä, ja sanastotyön on määrä tukea sähköisen rakennussuojeluprosessin (eRakSu) kehittämistä. Termit annetaan sanastossa suomeksi ja ruotsiksi ja käsitekuvaukset suomeksi.

Sanaston käsitteiden määritelmät laaditaan terminologisen sanastotyön menetelmillä, joiden avulla määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Tämä auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä.

Sanastokeskus järjesti projektin aluksi osanottajille lyhyen perehdytyksen sanastotyöhön, jotta työryhmätyöskentely sujuisi tehokkaasti. Perehdytyksessä Sanastokeskuksen terminologi kävi läpi muun muassa sitä, millainen on hyvä termi ja miten tulkita käsitejärjestelmäkaavioita.

Sanastokeskuksen ja ympäristöministeriön lisäksi sanastotyöhön osallistuu asiantuntijoita Ramboll Finland Oy:sta, Museovirastosta, Suomen ympäristökeskuksesta sekä ELY-keskuksista. Sanastotyö on tarkoitus saada valmiiksi marraskuun 2019 loppuun mennessä. Valmiit määritelmät julkaistaan Yhteentoimivuusalustalla.