Ordlista för statsunderstöd

Valtionavustustoiminnan sanasto, Glossary of Discretionary Government Grant Terms

© Terminologigruppen, Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten och finansministeriet, 2021 
ISBN 978-952-367-723-4 (PDF, finansministeriet) 
ISSN 1797-9714 (PDF, finansmisteriet)

ERSATT AV: Ordlista för statsunderstöd, andra utökade upplagan

Språken i ordlistan: 
- Termerna: finska, svenska, engelska 
- Begreppsbeskrivningarna: finska, svenska, engelska 
 

Ordlista för statsunderstöd omfattar 77 centrala begrepp som rör statsunderstödsverksamhet. Begreppsinnehållen klarläggs med definitioner och kompletterande anmärkningar, som ges på finska, svenska och engelska. Begreppen ges termrekommendationer på finska samt ekvivalenter på svenska och engelska. Relationerna mellan begreppen illustreras med begreppsdiagram.

Ordlista för statsunderstöd utarbetades på initiativ av projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten vid finansministeriet. Statskontoret kommer att ta ansvar för underhållet av ordlistan.

Syftet med ordlistan är att klargöra begrepp, harmonisera termer, ge pålitliga ekvivalenter och på dessa sätt främja kommunikation och informationsutbytet mellan statsbidragsmyndigheter och dem som ansöker om statsunderstöd.

Den del av ordlistan som publiceras först innehåller begrepp som definierar de olika slagen av statsunderstöd och ärenden som hänför sig till verksamheten mellan statsbidragsmyndigheterna och dem som ansöker om statsunderstöd. Det kan vara fråga om bland annat ansökan om statsunderstöd och behandlingen av statsunderstödsansökan, beslutsfattandet och dokument som skapas inom statsunderstödsverksamheten.

Ordlistan kompletteras senare med en andra del som innehåller definitioner av begrepp som anknyter till den statsunderstödda verksamheten, genomslaget, bedömningen, utvärderingen och ekonomin samt resurser som behövs i den statsunderstödda verksamheten.

Ordlistan för statsunderstödsverksamheten har beretts i samarbete med sakkunniga från olika förvaltningsområden och sökande av statsunderstöd. Arbetet genomförs på finska av en terminolog vid Terminologicentralen och en sakkunnig vid CSC-IT-centret för forskning.

Arbetet med ekvivalenter samt översättning till svenska och engelska gjordes av översättarna vid statsrådets kansli.