Valtionavustustoiminnan sanasto

Ordlista för statsunderstöd, Glossary of Discretionary Government Grant Terms

© Käsitetyöryhmä, Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hanke ja valtiovarainministeriö, 2021 
ISBN 978-952-367-723-4 (PDF, VM) 
ISSN 1797-9714 (PDF, VM)

KORVATTU: Valtionavustustoiminnan sanasto, 2. laajennettu laitos

Sanaston kielet: 
- Termit: suomi, ruotsi, englanti 
- Käsitekuvaukset: suomi, ruotsi, englanti 
 

Valtionavustustoiminnan sanastossa määritellään 77 valtionavustustoimintaa koskevaa käsitettä ja annetaan niille valtakunnalliset termisuositukset suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sanastotyö on osa valtiovarainministeriössä toimivaa Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hanketta. Sanaston ylläpito tulee olemaan Valtiokonttorin tehtävä.

Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hankkeen toiveena on, että sekä valtionapuviranomaiset että valtionavustusten hakijat ottavat yhdessä määritellyt käsitteet käyttöön viestinnässään ja vuorovaikutuksessaan.

Tämä ensimmäisenä julkaistava sanaston osuus koostuu käsitteistä, jotka kuvaavat valtionavustuslajeja sekä valtionapuviranomaisten ja valtionavustusten hakijoiden välistä toimintaa. Ne koskevat esimerkiksi valtionavustusten hakemista ja valtionavustushakemusten käsittelyä, päätöksentekoa sekä valtionavustustoiminnassa syntyviä asiakirjoja. Sanastossa on otettu huomioon keväällä 2020 pyydetyt lausunnot.

Sanastoa täydennetään toisella osuudella, jossa määritellään valtionavustuksella rahoitettavaan toimintaan, vaikuttavuuteen, arviointiin ja talouteen sekä valtionavustuksella rahoitettavassa toiminnassa tarvittaviin resursseihin liittyviä käsitteitä.

Valtionavustustoiminnan sanaston suomenkielinen osuus tehtiin työryhmässä, johon osallistui eri hallinnonalojen valtionavustustoiminnan asiantuntijoita sekä valtionavustuksen hakijoita. Suomenkielisen sanastotyön valmistelivat ja toteuttivat Sanastokeskuksen terminologi ja Tieteen tietotekniikan CSC:n asiantuntija.

Sanaston ruotsin- ja englanninkielisen vastine- ja käännöstyön tekivät valtioneuvoston kanslian kääntäjät.