Terminologiarbete om grundläggande konstundervisning

År 2010 inledde undervisnings- och kulturministeriet tillsammans med Terminologicentralen ett terminologiarbete inom utbildningssektorn. Som ett resultat av arbetet sammanställdes Undervisnings- och utbildningsordlistan (OKSA), vars senaste, tredje upplaga blev färdig år 2024. Syftet med OKSA är att stödja utvecklingen av webbtjänster inom undervisningsförvaltningen och skapa en grund för informationsarkitekturen inom utbildning och forskning. Ordlistan underlättar också kommunikation mellan människor genom att erbjuda termrekommendationer och gemensamt överenskomna definitioner av begrepp.

Under årens lopp har OKSA bearbetats även i flera olika delprojekt. Ett nytt delprojekt om grundläggande konstundervisning påbörjades våren 2024. Terminologiprojektet är aktuellt eftersom lagstiftningen om grundläggande konstundervisning håller på att förnyas. I projektets arbetsgrupp deltar experter från undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen samt en terminolog från Terminologicentralen.

En del av de cirka 30 begrepp som behandlas i terminologiprojektet är redan definierade i OKSA, medan andra är helt nya. Begreppsbeskrivningarna för de begrepp som redan finns i ordlistan granskas så att de även passar i kontexten av grundläggande konstundervisning. För de helt nya begreppen utarbetas begreppsbeskrivningar på finska. De nya och uppdaterade begreppsbeskrivningarna kommer att publiceras som en del av OKSAs fjärde upplaga.