Energiaan ja päästöihin liittyviä käsitteitä

Sanastokeskus aloitti syyskuussa 2018 Tilastokeskuksen toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena on koota ja harmonisoida tai laatia käsitekuvaukset noin 30 keskeiselle energia- ja päästötilastoihin liittyvälle käsitteelle. Termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi.

Sanastotyö alkaa lokakuussa työpajojen muodossa. Työpajoissa käsitellään esimerkiksi energialähteisiin, -taseeseen ja energiantuotantoon liittyviä käsitteitä. Tilastokeskuksessa on aiemmin tehty määritelmiä eri tilastoja varten (ks. https://www.stat.fi/meta/kas/index.html), ja nyt näitä määritelmiä on tarkoitus yhtenäistää.

Tilastokeskus on koonnut määrittelyä tarvitsevat käsitteet, ja Sanastokeskuksen tehtävänä on koota ja laatia systemaattiset määritelmät ja huomautukset käsitteille sekä piirtää käsitejärjestelmäkaaviot. Terminologin laatima aineisto käydään läpi työpajoissa Tilastokeskuksen asiantuntijoiden kanssa, minkä jälkeen terminologi viimeistelee aineiston. Sanastotyö on tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä.