Kokonaisturvallisuuden sanaston päivittäminen

Kokonaisturvallisuuden sanasto julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2014, ja sitä päivitettiin vuonna 2017. Sanastokeskus aloitti helmikuussa 2019 Turvallisuuskomitean toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena on päivittää joitakin sanaston käsitekuvauksia sekä lisätä sanastoon muutamia uusia alan käsitteitä. Termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi ja termien vastineet ruotsiksi ja englanniksi. Päivitystyön yhteydessä Kokonaisturvallisuuden sanasto ja vuonna 2018 julkaistu Kyberturvallisuuden sanasto (TSK 52) yhdistetään.

Kokonaisturvallisuuden sanastoa kehitetään terminologisen sanastotyön menetelmillä. Menetelmillä sanaston uusien käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Se auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä. Yleinen muutosten, kuten päivitettävien ja poistettavien käsitteiden, vaikutusten tarkistaminen suhteessa sanaston käsitejärjestelmään kuuluu myös terminologin tekemään käsiteanalyysiin.

Terminologin laatima aineisto käydään läpi työpajoissa, joihin osallistuu asiantuntijoita useilta eri hallinnonaloilta. Työpajatyöskentelyn jälkeen terminologi viimeistelee aineiston. Sanaston päivitys on tarkoitus saada valmiiksi kevään 2019 aikana.