Kotoutumisen sanaston päivitys- ja jatkoprojekti

Sanastokeskus aloitti syksyllä 2023 työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena on päivittää ja laajentaa vuonna 2021 ilmestynyttä Kotoutumisen sanastoa. Projektissa päivitetään noin 15 käsitteen tiedot ja laaditaan suomenkieliset käsitekuvaukset noin 35:lle kotoutumiseen liittyvälle käsitteelle. Sanastossa annetaan suomenkieliset termisuositukset sekä ruotsin- ja englanninkieliset vastineet. Käsitekuvaukset käännetään ruotsiksi ja englanniksi.

Kotoutumisen sanasto laaditaan terminologisen sanastotyön menetelmillä, joiden avulla sanaston käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Tämä auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä.

Sanastokeskus järjesti projektin aluksi osanottajille lyhyen perehdytyksen sanastotyöhön, jotta työryhmätyöskentely sujuisi tehokkaasti. Perehdytyksessä Sanastokeskuksen terminologit kävivät läpi muun muassa käsitekuvauksia ja erilaisia käsitesuhteita.

Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut päivitettävät ja uudet määrittelyä tarvitsevat käsitteet, ja Sanastokeskuksen tehtävänä on laatia systemaattiset määritelmät ja huomautukset käsitteille sekä piirtää käsitejärjestelmäkaaviot. Terminologin laatima aineisto käydään läpi työpajoissa työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijoiden kanssa, minkä jälkeen terminologi viimeistelee aineiston. Sanastotyö on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2024 loppuun mennessä.