Liikenne ja alueet -sanastotyö

Sanastokeskus aloitti huhtikuussa 2023 Väyläviraston ja ympäristöministeriön toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena on laatia käsitekuvaukset noin 100 liikenteeseen ja liikennealueisiin liittyvälle käsitteelle. Termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi ja termeille annetaan vastineet ruotsiksi ja englanniksi.

Sanastoa laaditaan terminologisen sanastotyön menetelmillä, joiden avulla sanaston käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Tämä auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä.

Väylävirasto ja ympäristöministeriö ovat koonneet määrittelyä tarvitsevat käsitteet, ja Sanastokeskuksen tehtävänä on koota ja laatia systemaattiset määritelmät ja huomautukset käsitteille sekä piirtää käsitejärjestelmäkaaviot. Sanaston käsitevalikoimaa tarkistetaan projektin aikana. Työtä varten on koottu kolme työryhmää ja työhön osallistuu kolme Sanastokeskuksen terminologia. Terminologien laatimat aineistot käydään läpi työpajoissa työryhmien kanssa, minkä jälkeen terminologi viimeistelee aineiston.