Liikenneväylien kunnossapitoon liittyvää sanastotyötä Väylävirastolle

Sanastokeskus ja Väylävirasto aloittivat lokakuussa 2022 sanastoprojektin, jonka tavoitteena on laatia käsitekuvaukset 15–20 liikenneväylien kunnossapitoon liittyvälle käsitteelle. Sanastoprojektin tavoitteena on selkiyttää keskeisimpien kunnossapitoon liittyvien käsitteiden sisältöä ja yhtenäistää termien käyttöä Väylävirastossa. Termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi.

Sanasto laaditaan terminologisen sanastotyön menetelmillä, joiden avulla sanaston käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Tämä auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä.

Ennen varsinaisen sanastotyön aloittamista Sanastokeskus ja Väylävirasto järjestivät yhdessä Ramboll Finland Oy:n konsultin kanssa kick off -tilaisuuden, jossa Väyläviraston asiantuntijat saivat jakaa ajatuksiaan siitä, mitkä kunnossapitoon liittyvistä käsitteistä ovat keskeisiä Väyläviraston toiminnan kannalta. Sanastoprojektissa määriteltävät käsitteet valitaan osin kick offissa saadun tiedon perusteella.

Sanastokeskuksen tehtävänä on laatia systemaattiset määritelmät ja huomautukset käsitteille Väyläviraston toimittaman lähtöaineiston pohjalta. Sanaston käsitevalikoimaa tarkistetaan projektin aikana. Terminologin laatima aineisto käydään läpi työpajoissa Väyläviraston asiantuntijoiden kanssa, minkä jälkeen terminologi viimeistelee aineiston. Sanastotyö on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä.