Osoitetietojärjestelmän sanasto (TSK 56)

Ordlista om adressinformationssystem, Glossary of Address Information System

© Sanastokeskus ry 2021
ISBN 978-951-48-0274-4 (PDF, Maanmittauslaitos)
ISSN 1795-6323 (verkkojulkaisu, Sanastokeskus ry)

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa
- osana TEPA-termipankkia
- Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa

Sanaston kielet:
- Termit: suomi, ruotsi, englanti
- Käsitekuvaukset: suomi

Sanastokeskus ja Maanmittauslaitos aloittivat alkuvuonna 2021 sanastotyön osana julkisen hallinnon osoitteisiin liittyvän valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän kehittämistä. Työn tavoitteena oli määritellä osoitetietojärjestelmään liittyviä käsitteitä, valita suositeltavat suomenkieliset termit ja selkeyttää termien käyttöä. Sanaston tavoitteena on myös edistää julkisen hallinnon semanttista yhteentoimivuutta.

Sanasto sisältää 21 osoitetietojärjestelmän kannalta keskeistä käsitettä, ja se keskittyy osoitteen syntyyn, rakenteeseen ja sijaintiin liittyviin käsitteisiin. Käsitteiden tiedot esitetään sanastossa termitietueina ja käsitekaavioina. Käsitteiden sisältö kuvataan määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla. Suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. Sanasto sisältää myös ruotsin- ja englanninkieliset vastineet.

Sanastotyöryhmässä olivat mukana myös Digi- ja väestötietovirasto, Helsingin kaupunki, Posti ja ympäristöministeriö. Sanastotyön rahoitti Maanmittauslaitos.