Palkkahallinnon sanasto

© Valtiovarainministeriö, 2017
Julkaisija: Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Sanasto saatavilla:
- PDF-muodossa
- osana TEPA-termipankkia

Sanaston kielet:
- Termit: suomi
- Käsitekuvaukset: suomi

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sanastokeskus TSK käynnistivät vuonna 2013 sanastotyön, jolla tuettiin palkkahallinnon yhteentoimivuuden intressiryhmän työtä. Ryhmä toimi osana SADe-ohjelman Yrityksen palvelukokonaisuus -hanketta. Vuoden 2016 alusta lähtien sanastotyötä jatkettiin kansallisen tulorekisterityön yhteydessä, sillä Palkkahallinnon sanastoa tullaan käyttämään tulorekisterin tietosisällön kuvauksen pohjana.

Palkkahallinnon sanastotyön tavoitteena on helpottaa palkkahallinnon ammattilaisten arkea ja tiedonsiirtoa työnantajien ja viranomaisten tietojärjestelmien välillä. Sanasto selkeyttää palkkahallinnon keskeisiä käsitteitä antamalla termisuosituksia, määrittelemällä käsitteitä, ryhmittelemällä ne palkkahallinnossa tapahtuvan käsittelyn näkökulman mukaan ja kuvaamalla eroja eri viranomaisten käytännöissä.

Palkkahallinnon sanasto sisältää suomenkieliset tiedot 342 käsitteestä. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla ja termeistä annetaan suomenkieliset suositukset. Termisuosituksissa on pyritty vähentämään alalla käytetyn termistön kirjoa ja edistämään sisällöltään samankaltaisten käsitteiden nimeämistä yhtenevällä tavalla. Tästä syystä osa termisuosituksista poikkeaa nykyisin käytössä olevista termeistä. Käsitekokonaisuuksien hahmottamisen tueksi suurin osa sanaston käsitteistä on esitetty myös käsitejärjestelmäkaavioiden avulla. Kaavioissa noudatetaan UML (Unified Modeling Language) -merkintätapaa.