Sanastotyötä ammatillisen koulutuksen kokonaisarkkitehtuurin tueksi

Sanastokeskus aloitti maaliskuussa 2023 Omnian toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena on laatia käsitekuvaukset noin 20 ammatillisen koulutuksen käsitteelle. Terminologisella sanastotyöllä tuetaan KARKKI-projektissa tehtävää tietoarkkitehtuurityötä. Termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi.

Sanastoa laaditaan terminologisen sanastotyön menetelmillä, joiden avulla sanaston käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Tämä auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä.

KARKKI-projekti on koonnut määrittelyä tarvitsevat käsitteet, ja Sanastokeskuksen tehtävänä on koota ja laatia systemaattiset määritelmät ja huomautukset käsitteille sekä piirtää käsitejärjestelmäkaaviot. Sanaston käsitevalikoimaa tarkistetaan projektin aikana. Terminologin laatima aineisto käydään läpi työpajoissa KARKKI-projektin asiantuntijoiden kanssa, minkä jälkeen terminologi viimeistelee aineiston. Sanastotyö on tarkoitus saada valmiiksi alkusyksyllä 2023.