Sanastotyötä Museoviraston Korjaustaito-hankkeen tarpeisiin

Sanastokeskus ja Museovirasto aloittivat elokuussa 2021 sanastoprojektin, jonka tavoitteena on laatia käsitekuvaukset noin 20 rakennusten korjaamiseen ja restaurointiin liittyvälle käsitteelle. Sanastotyö liittyy Museoviraston hankkeeseen, jossa laaditaan oma sivusto Museoviraston tarjoamalle rakennusten restauroinnin ja korjaamisen ohjeistolle. Termit ja käsitekuvaukset annetaan sanastossa suomeksi.

Käsitekuvaukset laaditaan terminologisen sanastotyön menetelmillä, joiden avulla sanaston käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Tämä auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä.

Sanastokeskus järjestää projektin aluksi osanottajille lyhyen perehdytyksen sanastotyöhön, jotta työryhmätyöskentely sujuisi tehokkaasti. Perehdytyksessä Sanastokeskuksen terminologi käy läpi muun muassa sitä, millainen on hyvä termi ja miten tulkita käsitejärjestelmäkaavioita.

Museovirasto on koonnut määriteltävät käsitteet, ja Sanastokeskuksen tehtävänä on laatia käsitteille systemaattiset käsitekuvaukset. Sanaston käsitevalikoimaa tarkistetaan projektin aikana. Terminologin laatima aineisto käydään läpi työpajoissa Museoviraston asiantuntijoiden kanssa, minkä jälkeen terminologi viimeistelee aineiston. Sanastotyö on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä.