Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, versio 1.0

KORVATTU: Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, versio 2.0

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto – Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä valmistui keväällä 2015. Sanasto sisältää suomenkieliset tiedot noin 720 käsitteestä. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, ja termeistä annetaan suositukset. Lisäksi useita käsitekokonaisuuksia havainnollistetaan käsitejärjestelmäkaavioiden avulla.

Sosiaalialan tiedonhallinnan valtakunnallisen kehittämisen tueksi on vuosien varrella laadittu useita sanastoja, joissa on käsitelty osittain samoja aiheita ja käsitteitä. Sosiaalialan tiedonhallinnan sanastossa on yhdistetty aiemmin laadittuja sanastoja yhdeksi julkaisuksi sekä harmonisoitu ja ajantasaistettu aiemmissa sanastoissa esitettyjä tietoja.

Harmonisoitaviksi valittiin ne käsitteet, jotka liittyvät sosiaalipalveluihin, sosiaalihuollon palveluprosesseihin sekä asiakastietoihin. Nämä ovat keskeisiä käsitteitä, joita käytetään ja hyödynnetään sosiaalihuollon asiakastietojen määrämuotoisten asiakasasiakirjojen ja valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kehittämisessä sekä sosiaalihuollon valtakunnallisessa kokonaisarkkitehtuurissa.

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanastoon on koottu keskeiset käsitteet Sosiaalialan sanastosta asiakastietojärjestelmää varten, Sosiaalipalvelujen luokituksen sanastosta, Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanaston versiosta 2.0, Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanaston versiosta 1.0 sekä joitain tietoja Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanaston versiosta 2.0.

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto on tärkeä osa julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaista tiedonhallinnan kehittämistä, joka luo nykyistä parempia edellytyksiä tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle, tietojen yhteiskäytölle ja tietojen hyödyntämiselle. Sanastossa annettavien suositusten yhtenä tavoitteena onkin yhtenäistää sosiaalialan termien käyttöä valtakunnallisesti.

Sanasto on tarkoitettu tietojärjestelmien kehittäjille, sosiaalihuollon asiakastietoja käsitteleville ammattilaisille sekä toiminnan kehittäjille ja muille asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitä sosiaalialan termit tarkoittavat. Yhtenäiset termit hyödyttävät myös sosiaalipalveluja hakevia ja käyttäviä kansalaisia ja sosiaalihuollon yhteistyötahoja.