Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, versio 4.0

KORVATTU: Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, versio 5.0

© Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2017

Sanaston kielet:
- Termit: suomi
- Käsitekuvaukset: suomi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämän Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston – Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä versio 4.0 valmistui vuoden 2017 lopussa. Sanasto sisältää suomenkieliset tiedot noin 630 käsitteestä. Käsitteiden sisällöt selvitetään määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla, ja termeistä annetaan suositukset. Lisäksi useita käsitekokonaisuuksia havainnollistetaan käsitejärjestelmäkaavioiden avulla. Sanaston versiossa 4.0 käsitejärjestelmäkaavioiden esitystapa on muutettu niin, että kaaviot ovat UML-muodossa.

Sanaston päivitysten ja siihen täydennettyjen uusien käsitteiden lähdeaineistona on käytetty ensisijaisesti lainsäädäntöä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämiä sosiaalihuollon tiedonhallinnan määrittelyjä. Sanaston versioon 4.0 on päivitetty ja täydennetty syksyllä 2017 ensisijaisesti sosiaalihuollon asiakkuuteen, asiaan, palveluprosesseihin ja asiakasasiakirjoihin liittyviä käsitteitä. Nämä päivitykset olivat tarpeellisia asiakasasiakirjarakenteiden ja muiden asiakastietoihin liittyvien luokitusten kehitystyön vuoksi. Sanastosta esimerkiksi poistettiin sosiaalihuollon asiakaskertomukset ja sanastoon lisättiin uudet asiakaskertomusmerkintäasiakirjat. Lisäksi päivitettiin joitain sosiaalipalvelujen, taloudellisten luokitusten ja yleisiä sosiaalialan käsitteitä.

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto on tärkeä osa julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaista tiedonhallinnan kehittämistä, joka luo nykyistä parempia edellytyksiä tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle, tietojen yhteiskäytölle ja tietojen hyödyntämiselle. Sanastossa annettavien suositusten yhtenä tavoitteena onkin yhtenäistää sosiaalialan termien käyttöä valtakunnallisesti. Sanasto on tarkoitettu tietojärjestelmien kehittäjille, sosiaalihuollon asiakastietoja käsitteleville ammattilaisille sekä toiminnan kehittäjille ja muille asiantuntijoille, jotka tarvitsevat tietoa siitä, mitä sosiaalialan termit tarkoittavat. Yhtenäiset termit hyödyttävät myös sosiaalipalveluja hakevia ja käyttäviä kansalaisia ja sosiaalihuollon yhteistyötahoja.

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan sanaston versio 4.0 on julkaistu THL:n sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan sivustolla PDF-muodossa.