Tilastoinnin paikkatietojen sanasto

Sanastokeskus aloitti syksyllä 2023 Tilastokeskuksen toimeksiannosta sanastoprojektin, jonka tavoitteena on laatia suomenkieliset käsitekuvaukset noin 30 tilastoinnin paikkatietoihin liittyvälle käsitteelle. Termit annetaan sanastossa suomen lisäksi englanniksi. Sanastotyötä tehdään Paikkatiedot Suomen tilastotuotannossa (GSFI) -projektin tueksi.

Tilastoinnin paikkatietojen sanasto laaditaan terminologisen sanastotyön menetelmillä, joiden avulla sanaston käsitteiden määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Tämä auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään sanaston käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä.

Sanastokeskus järjesti projektin aluksi osanottajille lyhyen perehdytyksen sanastotyöhön, jotta työryhmätyöskentely sujuisi tehokkaasti. Perehdytyksessä Sanastokeskuksen terminologi kävi läpi muun muassa käsitekuvauksia ja erilaisia käsitesuhteita.

Tilastokeskus on koonnut määrittelyä tarvitsevat käsitteet, ja Sanastokeskuksen tehtävänä on laatia systemaattiset määritelmät ja huomautukset käsitteille sekä piirtää käsitejärjestelmäkaaviot. Terminologin laatima aineisto käydään läpi työpajoissa alan asiantuntijoiden kanssa, minkä jälkeen terminologi viimeistelee aineiston. Sanastotyöryhmässä on edustettuna myös Maanmittauslaitos ja Suomen ympäristökeskus. Sanastotyö on tarkoitus saada valmiiksi toukokuun 2024 loppuun mennessä.