Toimintajärjestelmään liittyvää sanastotyötä Väylävirastolle

Sanastokeskus ja Väylävirasto aloittivat helmikuussa 2020 sanastoprojektin, jossa käsiteltiin organisaation toimintajärjestelmään liittyviä käsitteitä. Projektissa sovittiin käsitteiden suomenkielisistä termeistä sekä laadittiin suomenkielisiä käsitekuvauksia viraston sisäiseen käyttöön.

Jotta työryhmätyöskentely sujuisi tehokkaasti, Sanastokeskus järjesti projektin aluksi osanottajille lyhyen perehdytyksen sanastotyöhön. Perehdytyksessä Sanastokeskuksen terminologit kävivät läpi muun muassa sitä, millainen on hyvä termi ja miten tulkita käsitejärjestelmäkaavioita.

Väylävirasto kokosi määrittelyä tarvitsevat käsitteet ja Sanastokeskuksen terminologit laativat niille systemaattiset käsitekuvaukset. Terminologien valmistelema aineisto käytiin läpi työpajoissa Väyläviraston asiantuntijoiden kanssa. Sanastotyötä tehtiin kevään ja alkukesän 2020 aikana ja työ viimeisteltiin elokuussa.