Väyläviraston asiakirjatyyppeihin liittyvää sanastotyötä

Sanastokeskus ja Väylävirasto aloittivat maaliskuussa sanastoprojektin, jossa käsitellään viraston hankkeissa käytettävien tuotteiden hyväksyntään liittyviä asiakirjatyyppejä. Projektissa sovitaan noin viiden keskeisen käsitteen suomenkielisistä nimityksistä sekä laaditaan käsitteille suomenkieliset määritelmät. Käsitekuvaukset on tarkoitettu viraston sisäiseen käyttöön.

Käsitekuvaukset laaditaan terminologisen sanastotyön menetelmillä, joiden avulla määritelmistä ja termisuosituksista tulee mahdollisimman johdonmukaisia suhteessa sanaston käsitejärjestelmään. Tämä auttaa sanaston käyttäjiä ymmärtämään käsitteiden välisiä eroja ja yhteyksiä.

Sanastokeskus järjesti projektin aluksi osanottajille lyhyen perehdytyksen sanastotyöhön, jotta työryhmätyöskentely sujuisi tehokkaasti. Perehdytyksessä Sanastokeskuksen terminologit kävivät läpi muun muassa sitä, millainen on hyvä termi ja miten tulkita käsitejärjestelmäkaavioita.

Väyläviraston asiantuntijat ovat koonneet määrittelyä tarvitsevat käsitteet ja Sanastokeskuksen tehtävänä on laatia käsitteille systemaattiset määritelmät ja huomautukset. Käsitevalikoimaa tarkistetaan projektin aikana. Terminologin laatima aineisto käydään läpi työpajoissa Väyläviraston asiantuntijoiden kanssa, minkä jälkeen terminologi viimeistelee aineiston. Sanastotyö on tarkoitus saada valmiiksi kesällä 2021.